1st Day : Your Home Guwahati

2nd Day : Guwahati Tezpur (166km – 3h)

3rd Day : Tezpur Itanagar (163km – 3h15)

4th Day : Itanagar

5th Day : Itanagar Zero (147km – 3h)

6th Day : Zero Daporijo

7th Day : Daporijo

8th Day : Daporijo Along (150 km – 2h)

9th Day : Along Pasighat

10th Day : Pasighat Dibrugarh

11th Day : Dibrugarh

12th Day : Dibrugarh Kaziranga (251km – 5h)

13th Day : Kaziranga

14th Day : Kaziranga Guwahati Your Home